Ngày 14 Tháng Giêng

 

                                        Ân Huệ Của Chúa

 

 Sau khi Lót ra đi, Chúa hứa sẽ ban các ân huệ cho Áp-ram nữa. Chúa phán:

" Áp-ram, con hãy quay lại và nhìn chung quanh, tầm nhìn của con đến đâu thì ta sẽ ban cho con và con cái của con đất đai đến đó. Con đi đến đâu thì tất cả thuộc về con. Một ngày nào đó thậm chí phần đất đai mà Lót đã lựa chọn sẽ thuộc về con. Sau đó ta ban cho con nhiều con cái, cháu chắt và sinh sôi nảy nở đông như bụi trên trái đất này. Chúng sẽ trở thành một dân tộc hùng mạnh và ta sẽ ban phước lành cho chúng."

Và Chúa đã giữ lời hứa của Ngài. Dân tộc mà Chúa ban phước là dân tộc Do Thái hay Y-sơ-ra-ên, ngày nay gọi là nước Do Thái.

Áp-ram đi đến một vùng gọi là Hếp-rôn và lập nên một bàn thờ cho Chúa ở đó. Cứ như thế, mỗi nơi ông đi đến xa hơn ông đều xây một bàn thờ Chúa để lúc nào ông cũng có thể cầu nguyện và dâng lễ vật cho Ngài.