Ngày 15.01

Lót Bị Bắt Đem Đi

(Sáng Thế Ký đoạn 14)

Cũng trong giai đoạn này, bốn vua của những nước lân cận đã tiến
hành cuộc chiến chống lại thành phố Sô-đôm. Họ chiếm được thành
phố và lấy tất cả tiền, thực phẩm, vải vóc có giá trị và đồ trang sức.
Họ cũng bắt đem đi một số người nam khỏe mạnh làm nô lệ và Lót là
một người trong số đó. Khi Áp-ram nghe tin rằng Lót rơi vào cảnh
hoạn nạn, ông triệu tập 318 tôi tớ và những người bạn tốt nhất
của mình cùng nhau đuổi theo những kẻ gây chiến.
Khi họ đến nơi lực lượng quân đội đóng, họ dàn trận khiêu chiến.
Cuối cùng Đức Chúa Trời cho Áp-ram được thắng. Áp-ram giải cứu
được Lót và những người tù khác. Khi họ trở lại Sô-đôm, Áp-ram đã
làm quen với Mên-chi-xê-đéc, một vị vua uy quyền và cũng rất yêu
mến Đức Chúa Trời.
Mên-chi-xê-đéc chúc phước và cầu nguyện cho ông. Áp ram đã tặng
một món quà lớn cho Vua: Ông dâng cho Vua một phần mười tất cả
những gì mà lấy được từ kẻ thù.
Vua của Sô-đôm tất nhiên rất vui khi thấy Áp-ram đến cùng với những
người được giải cứu. Ông nói: „Hãy giao những người này về lại cho
ta, nhưng ngươi được phép giữ những của quý hiếm đã chiếm được,
như thực phẩm, quần áo đẹp và đồ trang sức.''
Nhưng Áp-ram không muốn, vì ông đã hứa với Đức Chúa Trời không
làm giàu bằng tài sản của người ngoại. Mọi người nên biết rằng, chỉ
có mình Chúa đã làm cho ông được thịnh vượng chứ không phải một
con người nào.