Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Ngợi khen Đức Chúa Trời và chúc phước lành cho vũ trụ & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P17

 31/05/2010  00:30:20
 

Nếp sống cộng đồng C1/P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P15

 27/05/2010  00:39:54
 

Ý nghĩa của Lễ Ngủ Tuần & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P16

 24/05/2010  00:31:30
 

Chiếc Nhẫn Giám Mục & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P14

 20/05/2010  00:38:12
 

Suy nghĩ tích cực & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P15

 17/05/2010  00:29:36
 

Dầu vậy con vẫn trung kiên với Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P14

 10/05/2010  00:29:49
 

Làm chứng - Chúa là niềm hy vọng & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P13

 06/05/2010  00:42:26
 

Xin kéo con đến trong Ngài, trong hồng ân Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P13

 

 03/05/2010  00:29:03